معرفی

یکی از مهمترین ابزار تولید و اشاعه علم، فناوری و دانش در هر کشور به ویژه در حوزه دانشگاه، نشریات علمی هستند که از طریق آنها یافته‌های حاصل از پژوهش و اندیشه‌های پژوهشگران و دانشمندان، انتشار می‌یابد. با توجه به گستردگی دامنه مسائل و موضوعات تخصصی و رسالت دانشگاه در تلفیق بین علوم اسلامی و علوم انسانی، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام در راستای ایفای نقش خود، اقدام به تأسیس 16 نشریه علمی نموده است.


ju فهرست نشریات