سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام

اخبار و اعلانات

وضعیت سبز نشریات علمی دانشگاه
1396-06-08

کلیه نشریات علمی (پژوهشی/ ترویجی) دانشگاه امام صادق(ع) در سامانه ارزیابی نشریات وزارت عتف (http://journals.msrt.ir/) در وضعیت سبز قرار دارد.