1.

اثرگذاری اقناع در افعال ارادی از دیدگاه فارابی و ابن سینا

دوره 19، شماره 54، پاییز و زمستان 1394، صفحه 115-129
فتانه تواناپناه؛ نادیا مفتونی

2.

ارادی بودن تعقل در پرتو نظریه عقل فعال نزد فارابی و ابن‌سینا

دوره 13، شماره 41، بهار و تابستان 1388، صفحه 99-117
جلیله علم الهدی

3.

بررسی تطبیقی نظریه فارابی و بوعلی‏ سیناپیرامون هدفمندی هنر و کارکرد سرگرمی، شگفتی و لذت در آن

دوره 22، شماره 59، بهار و تابستان 1397، صفحه 27-40
نادیا مفتونی؛ محمود نوری

4.

بررسی تعریف مابعدالطبیعه از دیدگاه فارابی (بر اساس کتاب های تحصیل السعادة، فلسفة أرسطوطالیس، الحروف و فصول منتزعة)

دوره 18، شماره 52، پاییز و زمستان 1393، صفحه 57-81
لیلا کیان خواه

5.

بررسی مقایسه‌ای وحی و نبوت نزد فارابی و ابن‌سینا

دوره 12، شماره 39، بهار و تابستان 1387، صفحه 5-24
نادیا مفتونی

6.

بررسی و سنجش نظریه علم الهی در فلسفه فارابی

دوره 21، شماره 58، پاییز و زمستان 1396، صفحه 81-102
مهدی عباس زاده

7.

تحلیل معناشناختی روایت ابن سینا از فهم متافیزیک ارسطو

دوره 17، شماره 50، پاییز و زمستان 1392، صفحه 79-90
سید احمد حسینی

8.

تعریف و موضوع مابعدالطبیعه از دیدگاه ابن‏ سینا: بررسی تأثیر رساله اغراض مابعدالطبیعه فارابی

دوره 16، شماره 47، بهار و تابستان 1391، صفحه 27-51
لیلا کیانخواه؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی مهر

9.

جایگاه زن در نظام اجتماعی و خانواده از نگاه فارابی،ابن سینا و خواجه نصیر

دوره 22، شماره 59، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-25
منصوره بخشی؛ مجید صادقی حسن آبادی؛ سیدمهدی امامی جمعه

10.

خطابه به مثابه راهبرد فرهنگی در اندیشه فارابی

دوره 18، شماره 52، پاییز و زمستان 1393، صفحه 101-113
نادیا مفتونی؛ قاسم مقدم

11.

رمزپردازی در روش‌شناسی فلسفی ابن‌سینا

دوره 22، شماره 60، پاییز و زمستان 1397، صفحه 105-120
سید رحمان مرتضوی

12.

عناصر افلوطینی در اندیشه ابن‌سینا در تبیین بعضی از صفات علت اولی

دوره 12، شماره 40، پاییز و زمستان 1387، صفحه 52-74
زهره توازیانی

13.

فصوص الحکم فارابی؛ مبدأ معرفت اشراقی

دوره 22، شماره 60، پاییز و زمستان 1397، صفحه 47-69
مهدی عباس زاده

14.

مفهوم‌سازی موضوع علم و کارکرد آن نزد ابن‌سینا و ابن‌رشد

دوره 12، شماره 40، پاییز و زمستان 1387، صفحه 5-28
نادیا مفتونی

15.

مقدمات یادگیری فلسفه ی ارسطو از دیدگاه آمونیوس و فارابی

دوره 21، شماره 57، بهار و تابستان 1396، صفحه 125-146
مریم سالم

16.

ملاک‏ های تمایز واجب از ممکن در تقسیم موجودات از نظر فارابی

دوره 20، شماره 56، پاییز و زمستان 1395، صفحه 41-62
فاطمه شهیدی

17.

نقش مشهورات در تعین مدن با تکیه بر آراء فارابی و ابن سینا

دوره 19، شماره 53، بهار و تابستان 1394، صفحه 130-151
سیده ملیحه پورصالح؛ زینب برخورداری

18.

وجود و ماهیت در دو نظام فلسفی ارسطو و فارابی

دوره 12، شماره 39، بهار و تابستان 1387، صفحه 94-111
طاهره کمالی زادهContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.